ظرفیت دوره تکمیل شده است. یه زودی کد جدید دوره باز خواهد شد. ۰۳۱۳۳۷۷۸۲۶۶۷