فرم ثبت نام

توجه: ثبت نام قطعی دوره مستلزم تکمیل فرم ثبت نام و پرداخت "مبلغ کل شهریه" می باشد. در صورت عدم موارد ذکر شده، آموزشگاه مسئولیتی در برابر ثبت نام فراگیر ندارد.