بانک سؤالات آزمون های نظام مهندسی ویژه آزمون شهریور ۱۴۰۱

۲۰,۰۰۰ تومان۵۵,۰۰۰ تومان

بانک سؤالات گروه آموزشی جوانه بر اساس آخرین ویرایش مباحث مقررات ملّی ساختمان جهت تمرین، تکرار و افزایش مهارت و دقت در تست زنی تهیه شده است.

سؤالات هر مبحث به تفکیک و به ترتیب صفحات گردآوری شده و شامل تست های آزمون های گذشته و تست های تألیفی می باشد.

بانک سؤالات مبحث 8 ویرایش 1398 و مبحث 19 ویرایش 1399 با تست های کاملاً تألیفی به روز رسانی شد!

صاف