آرشیو برچسب های: آزمون نظام مهندسی

جلسه دوم فیلم آموزش مبحث ۱۰

مبحث ۱۰ مقررات ملی ساختمان ویرایش ۱۳۹۲ از مباحث اصلی رشته های عمران و معماری برای شرکت در آزمون های […]

جلسه اوّل فیلم آموزش مبحث ۱۰

مبحث ۱۰ مقررات ملی ساختمان ویرایش ۱۳۹۲ از مباحث اصلی رشته های عمران و معماری برای شرکت در آزمون های […]

جلسه اول فیلم آموزش مبحث ۱۱

مبحث ۱۱ مقررات ملی ساختمان ویرایش ۱۴۰۰ از مباحث رشته های عمران و معماری برای شرکت در آزمون های ورود […]

جلسه اول فیلم آموزش مبحث ۷

مبحث ۷ مقررات ملی ساختمان ویرایش ۱۴۰۰ از مباحث رشته های عمران و معماری برای شرکت در آزمون های ورود […]