کلیدواژه طلایی جوانه نظارت عمران ویرایش ۱۴۰۰

۵۹,۹۰۰ تومان

کلیدواژه طلایی جوانه (نظارت عمران) توسط گروه آموزشی جوانه جهت افزایش مهارت و دقت در تست زنی و افزایش سرعت پاسخگویی سؤالات آزمون ارائه شده است. در کلیدواژه طلایی جوانه یک فهرست جامع برای هر مبحث به تفکیک تهیه شده است.