بانک سؤالات آزمون های نظام مهندسی

۳۰,۰۰۰ تومان

بانک سؤالات گروه آموزشی جوانه بر اساس آخرین ویرایش مباحث مقررات ملّی ساختمان جهت تمرین، تکرار و افزایش مهارت و دقت در تست زنی تهیه شده است.

سؤالات هر مبحث به تفکیک و به ترتیب صفحات گردآوری شده و شامل تست های آزمون های گذشته و تست های تألیفی می باشد.

بانک سؤالات جوانه بر اساس آخرین ویرایش منابع آزمون مهرماه 1402 بروز رسانی شده است.

صاف