بانک سؤالات آزمون های نظام مهندسی

۲۰,۰۰۰ تومان۵۹,۰۰۰ تومان

بانک سؤالات گروه آموزشی جوانه بر اساس آخرین ویرایش مباحث مقررات ملّی ساختمان جهت تمرین، تکرار و افزایش مهارت و دقت در تست زنی تهیه شده است.

سؤالات هر مبحث به تفکیک و به ترتیب صفحات گردآوری شده و شامل تست های آزمون های گذشته و تست های تألیفی می باشد.

بانک سؤالات مبحث 7 ویرایش 1400، مبحث 8 ویرایش 1398، مبحث 11 ویرایش 1400 و مبحث 19 ویرایش 1399 با تست های کاملاً تألیفی به روز رسانی شد!

صاف