بانک سؤالات آزمون های نظام مهندسی

۵۰,۰۰۰ تومان

بانک سؤالات گروه آموزشی جوانه بر اساس آخرین ویرایش مباحث مقررات ملّی ساختمان جهت تمرین، تکرار و افزایش مهارت و دقت در تست زنی تهیه شده است.

سؤالات هر مبحث به تفکیک و به ترتیب صفحات گردآوری شده و شامل تست های آزمون های گذشته و تست های تألیفی می باشد.

بانک سؤالات جوانه بر اساس آخرین ویرایش منابع آزمون مرداد 1403 بروز رسانی شده است.

بانک سؤالات “مبحث 10 ویرایش 1401” شامل 50 تست تألیفی و 80 تست از آزمون های گذشته
بانک سؤالات “دیوارهای بنایی محوطه ویرایش 1402” شامل 30 تست تألیفی
بانک سؤالات “ضوابط افراد دارای معلولیت ویرایش 1399” شامل 50 تست تألیفی

صاف