کلیدواژه طلایی جوانه مباحث ۱۰ و ۱۷ ویرایش ۱۴۰۱

۴۹,۰۰۰ تومان

کلیدواژه طلایی جوانه توسط گروه آموزشی جوانه جهت افزایش مهارت و دقت در تست زنی و افزایش سرعت پاسخگویی به سؤالات آزمون ارائه شده است. در کلیدواژه طلایی جوانه یک فهرست جامع برای هر مبحث به تفکیک تهیه شده است.

این کلیدواژه منطبق بر آخرین ویرایش مباحث دهم (ویرایش ۱۴۰۱) و هفدهم (ویرایش ۱۴۰۱) می باشد.